fiskekkommunerna.png

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Bakgrund

På kort sikt har flera aktörer inom havsbaserad vindkraft tagit fram underlag för stora vindkraftsparker i Skagerack i Svensk ekonomisk zon.

Generella synpunkter

Etableringar för förnybar energi är väsentligt men även dessa måste ske utifrån största möjliga kunskapsinhämtning och med en försiktighetsprincip som säkerställer att de tänkta investeringarna sker med minsta möjliga påverkan på ekosystemet.

Regeringen måste snabbt ta beslut om Havsplanen för Västerhavet. Innan dess bör det utredas var etableringar kan ske och hur många vindkraftverk området tål.

Regeringen och nationella myndigheter måste ta hänsyn till de många nationella strategier och handlingsplaner som berör Skagerrak. Exempel på strategier och handlingsplaner är Framtidens fiske, Sveriges maritima strategi och Livsmedelsstragein. Även utredningar från miljömålsberedningen delbetänkande, Människan och havet, är viktig.

De tänkta etableringarna sker inom riksintresse för yrkesfisket och kommer att påverka Sveriges framtida yrkesfiske. De aktuella etableringarna är ett av de mest trålade områdena i Europa. Förutom yrkesfiske är även fisketurism stort i området.

Vindkraftsparkerna från Zephyr Vind och Hexikon bör samprövas som en grupp då de aktuella områdena har samma störningsområde. I anslutande område på Dansk sida finns naturreservat med fågelskydd. Ekosystemen känner inte av landsgränser.

Ansvarfrågor inklusive finansiering av framtida marint skräp från tänkta vindkraftsetableringar måste vara helt genomarbetet före tillstånd beviljas. Det gäller även att reda ut ansvarsfrågor om det sker incidenter, avveckling av anläggningar med mera så att inte skräp blir kvar i havet. Eventuell restaurering av den marina miljön bör även inkluderas.

Det är också nödvändigt att fiskeorganisationer erbjuds deltaga i processerna då de har praktisk yrkeskompetens i aktuella områden. Målet ska vara att det ska ske en samexistens mellan yrkesfisket och aktuella aktörer. En sådan process kan också leda till att fiskeföretag utvecklar tjänster och produkter i samklang med de planerade parkerna.

Inför kommande miljökonsekvensbeskrivningar behöver det inventeras nationella och internationella forskningar och eventuellt nya studier om hur ekosystemet påverkas vid den här typen av etableringar i havsmiljön. Särskilt bör följande uppmärksammas:

  • Grundling inventering av den biologiska mångfalden på planerat område (för att klara mål kring restaurering och följa upp effekter på ekosystemet).
  • Analys för hur hindersbelysningen nattetid påverkar djur- och växtliv.
  • Effekter av elektormagentiska fält, vibrationer från vindkraftverken och påverkan på havsströmmar.

Övrigt

Fiskekommunerna önskar finnas med på framtida sändlistor i den kommande processen kring havsbaserad vindkraft.

För Fiskekommunerna

Lars Tysklind
Ordförande