fiskekkommunerna.png

Fiskekommunernas synpunkter gällande Betänkande Areella näringar vid vatten

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat rubricerad remiss för synpunkter (Dnr. KN2024/00156).

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 21 maj 2024.

Om Fiskekommunerna

Fiskekommunerna är en kommunal-, regional samverkan mellan kommunerna Strömstad – Tanum – Sotenäs – Lysekil – Uddevalla – Orust – Tjörn – Öckerö – Göteborg & Västra Götalandsregionen. Verksamheten syftar till att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling av turism-, fritidsfiske, yrkesfiske och vattenbruksrelaterade verksamheter. Fiskekommunerna värnar om ett hav i balans, levande kust och skärgård.

Avgränsning

Fiskekommunernas synpunkter ersätter inte kommunernas eventuellt egna synpunkter utan bör beaktas som kompletterande, Västra Götalandsregionen svarar inte tillsammans med Fiskekommunerna. Synpunkterna avgränsas till berörda näringar för Fiskekommunerna, dvs. fiske och vattenbruk.

Synpunkter

Övergripande anser Fiskekommunerna at förslagen i utredningen Areella näringar vid vatten är rimliga och väl balanserade gentemot strandskyddets syfte och funktion. Utredningens förslag om att vattenbruket inkluderas i undantagsbestämmelserna uppmuntras.

Förslaget om att omsättningskravet justeras men inte tas bort ger möjligheter för nystartade, säsongsbetonade och mindre verksamheter att stärka näringslivet på landsbygd. Fiskekommunerna anser, i enighet med utredningens förslag, att hobbyverksamhet inte bör omfattas av undantagsbestämmelserna.

Vår bedömning är att förslaget innehåller rimliga lättnader för vattenbruket, dels för nyetableringar, dels för småskalig verksamhet. Vattenbruket har stor potential att bidra till såväl matproduktion som turism och stärkt näringsliv på landsbygden. Utredningens förslag innefattar lättnader för småskalig verksamhet inom vattenbruket vilket möjliggör för nyetablering och stärkt näringsliv på landsbygd.

För Fiskekommunerna

Lars Tysklind
Ordförande

Amanda Gustafsson
Processledare