fiskekkommunerna.png

Remiss gällande förslag om marina skyddade områden i Västerhavet Diarienummer HaV: 2298-2020

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig
utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten.
Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts
upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Samlat yttrande

Fiskekommunerna har inga erinringar mot Havs- och Vattenmyndighetens
(HaV) föreslag till fiskeregleringar marina skyddade områden i Västerhavet.
De förslag som direkt berör det område som fiskekommunerna geografiskt bevakar med
nätverket är:

 • Justeringar av befintliga regleringar i Kosterahavets NP/Väderöarnas NR och
  Kosterfjorden-Väderöfjorden Natura 2000 område.
 • Generellt förbud för yrkesmässigt fiske av blåmussla i hela Västerhavet.
  Övriga föreslagna områdesregleringar i materialet kan indirekt beröra Fiskekommunerna (t
  ex yrkesfiskare som fiskar i eller kring dessa områden men har hemmahamn i Bohuslän,
  mottagningshamnar och beredningsindustri i Bohuslän som tar emot fångst från dessa
  områden samt fritidsfiskare hemmahörande i Bohuslän)
  Fiskekommunerna har tagit del av remissmaterialet och lämnar nedan våra synpunkter.