fiskekkommunerna.png

Synpunkter från Fiskekommunerna på beslut inför licensjakt på knubbsäl

Synpunkter på beslut inför licensjakt på knubbsäl

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Fiskekommunerna, FK, har inget direkt att erinra inför det presenterade förslaget till antal inför beslut om licensjakt på knubbsäl under tiden 20 april till och med den 20 maj 2022 samt den 16 juli 2022 till och med den 19 april 2023.

Naturvårdsverket redovisar att tidigare måltal för jakt av säl har inte uppnåtts och efterfrågar förklaringar.

Generellt problem är att EU förbjudit handel med sälprodukter. Det innebär ofta en dyr jakt för säljägarna. Det finns även andra faktorer än ekonomin som påverkar möjligheten att nå de tal som Naturvårdsverket beslutar om. Fiskekommunerna deltar gärna i kommande dialoger i avsikt att underlätta en så bra och effektiv säljakt som möjligt.

Sälen är en del av ett hållbart ekosystem och ska förvaltas som en del av helheten. En avvägd och väl fungerande jakt är då centralt för att nå ett hållbart ekosystem.

Övrigt

FK önskar finnas med på sändlistan inför kommande års beslut om licensjakt på knubbsäl.

För Fiskekommunerna
Lars Tysklind
Ordförande