fiskekkommunerna.png

Synpunkter åtgärdsförslag till strategin Framtidens fiske

Inledning

Fiskekommunerna, FK, har svarat på remisser till den nationella strategin, Framtidens fiske. under 2020. FK ger synpunkter och inspel i bifogad wordfil samt prioritering i åtgärdsförslagen i bifogad excelfil.

Övergripande synpunkter

FK anser att handlingsplanerna generellt innehåller mycket bra aktiviteter. Fritids- och turismfisket samt yrkesfisket innehåller väl många åtgärdsförslag, kan finnas risk för att tappa helheten och därmed den riktning som är nödvändig för branschen att utvecklas. Det finns också några förslag som behöver förtydligas samt utformas så obyråkratiskt som möjligt. Handlingsplanerna ska vara lätt att ta till sig oavsett aktör inom branschen.

FK anmäler sitt intresse för deltagande inom vissa åtgärdsförslag. Men FK är inte en operatör/genomförare utan deltar som ett nätverk för våra kommuner för att delge erfarenheter och kompetens.

Det är nu viktigt att handlingsplanernas aktiviteter får en kontinuerlig uppföljning och att det finns ekonomiska resurser för att genomföra de aktiviteter som slutligen kommer att ingå i handlingsplanerna.

Yrkesfisket

Ett generellt påpekande är att skilja på svenskt- och svenskägt fiske. Det senare har betydligt större omsättning och driver utveckling framåt för svenskt yrkesfiske avseende fartyg, redskap och kompetens. Det är viktigt att lyfta fram det svenskägda fisket i olika sammanhang för ökad förståelse för branschens betydelse.

Många åtgärdsförslag tjänar på att tydligare ha med yrkesfisket i upplägg och genomförande. Att utforma nya förslag med ekonomiska incitament för att göra rätt både miljömässigt och för ett lönsammare fiske.

En fråga som FK har lyft i tidigare sammanhang är att det saknas i förslagen att utveckla landningshamnar för fisket (även viktigt för vattenbruket).

FK vill särskilt framhålla Åtgärdsförslag yrkesfiske 14, YF14 som handlar om ”Harmoniserad handläggning”. De åtta exemplifierade aktiviteterna pekar på att dagens administration behöver förenklas vilket kommer att gynna alla parter. En fråga som många ställer sig idag är hur mycket får administrationen av resursen egentligen kosta?

Avslutningsvis för yrkesfisket skulle FK i YF21 gärna se en nationell kommunikationsplan för branschen med en ansvarig myndighet som i samverkan med företagen målmedvetet informerar väsentliga målgrupper om sjömatens fördelar

Turismfiske och fritidsfiske

Turismfiske har en stor potential att utvecklas med sina ca 1,3 miljoner svenskar och därutöver 10 – tals miljoner fritidsfiskare inom EU.

Åtgärder att genomföra är en utvecklad nationell turistorganisation som samverkar med regionala turistorganisationer och som stödjer de lokala att nå ut till turismföretagare i deras affärs- produkt- och marknadsutveckling.

Viktigt att kvalitésäkra olika delar inom fisketurismen. Ett exempel på en certifiering som gäller internationellt är IGFA certifiering.

Behövs ett utvecklat system för informationsinsamling för rapportering av fisk och skaldjursfångst som bygger på frivillighet och enkelhet.

Utveckla kunskaps/bildningsverksamhet om marina ekosystemet och hur olika arter påverkar varandra.

Vattenbruket

Regelförenklingar inom vattenbruket är ett måste! Låt Norge vara ett gott exempel på hur myndigheter arbetar med ansökningar från vattenbrukare för tillstånd för vattenbruk!

Kommuner kan idag peka ut vattenområden i sin planering men det faktiska beslutet kräver rådighet och mer koppling till tänkt teknik och företag. Idag är det inte ändamålsenligt att peka ut specifika områden om man inte avser göra ett koncessionssystem likt Norge.

Vattenbruket kan minska övergödningseffekter genom återföring av näringsämnen från hav till land genom så kallade blå fånggrödor. Det kan också bidra till ökning av biodiversitet och bidra till en förstärkning av vilda populationer genom exempelvis yngelproduktion. Vidare kan vattenbruket också återföra näring till idag utarmade områden. Dessa aspekter behöver också utredas vidare och kvantifieras samt sättas i perspektiv till andra åtgärder för att värdet av dem ska kunna bedömas.

Kort sammanfattning

FK hoppas att dessa handlingsplaner ska gynna fiske och vattenbruk mot en långsiktigt bärkraftig utveckling som gynnar arbetstillfällen och säkrar en mer hållbar livsmedelskedja samt även leverera andra råvaror för vidareförädling.

För Fiskekommunerna

Lars Tysklind, Ordförande