Delbetänkande av Miljömålsberedningen SOU 2020:83 Havet och människan

Fiskekommuneran har i remissmissiv daterat 22 februari 2021 angivits som remissinstans för Miljömålsberedningen delbetänkande SOU 2020:83 Havet och människan. Vi tackar inbjudan och möjligheten att lämna yttrande på delbetänkandet.

Fiskekommuneran har i remissmissiv daterat 22 februari 2021 angivits som remissinstans för Miljömålsberedningen delbetänkande SOU 2020:83 Havet och människan. Vi tackar inbjudan och möjligheten att lämna yttrande på delbetänkandet.

Remissvar

Yttrande till avgränsningssamråd för havsbaserat vindkraftsprojekt

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

Läs mer »