fiskekkommunerna.png

Ökat minimimått på kräftor

Under 2019 har projektet Hållbart fiske genomfört en intervjustudie med runt 30 bohuslänska yrkesfiskare och 10-talet personer från handelsledet. Studien belyser nutidssituationen för de småskaliga kustnära yrkesfiskarna i Bohuslän. Att vara småskalig innebär att man fiskar kustnära och landar sin fångst dagligen i lokala hemmahamnar.

Av studien framgår att det till en övervägande del är en välmående yrkesgrupp som har stor förståelse för sin fiskeresurs och ett väl uttalat intresse för att bedriva ett långsiktigt hållbart fiske. Fiskarna värnar resursen och flertalet är i dagsläget tveksamma till att myndigheterna delar ut för stora kräftkvoter med ett sänkt minimått vilket man är rädd ska äventyra möjligheterna till ett bra fiske på längre sikt. Ett ökat minimått kombinerat med mindre kvoter skulle ge ett bättre pris på kräftan och mindre risk för överfiske av resursen vilket kan äventyra fisket helt. Många av fiskarna utrycker idag en oro för det man uppfattar som en allt för kortsiktig fiskeripolitik och man vill se ett tydligare och långsiktigare regelverk. Man vill ha färre kontroller som är bättre anpassade till den småskaliga verksamhet som bedrivs i kustbandet. Man upplever att nuvarande kontrollsystem är onödigt betungande och oklarheten kring framtidens fiskemöjligheter hämmar även lusten för nyinvesteringar. Den här oron upplevs även som en starkt bidragande orsak till att det kan vara svårt att rekrytera nya fiskare till yrket trots att verksamheterna idag mår bra.

Flera av fiskarna kombinerar sitt kräftfiske med andra fisken och turistverksamhet vilket gör verksamheterna mindre känsliga. Runt 20% av fiskarna har precis investerat eller planerar en investering i en ny båt vilket är ett gott tecken som visar på god lönsamhet och framtidstro bland fiskarna.

Fiskarna i intervjustudien upplever att de bedriver ett skonsamt och selektivt fiske som förtjänar att lyftas fram både nationellt och internationellt. Fiskekommunerna delar bilden att de bohuslänska fiskarna ligger i framkant när det kommer till lokal förvaltning och gemensamt tänk kring hur man vill att bestånden ska hanteras. Det är mycket positivt att se den framtidstro och det gemensamhetstänk som lyser igenom när man läser intervjustudien. Långsiktigt hållbart fiske med ökad förståelse för lokala förutsättningar ligger i tiden. Politiken sitter på verktygen och av studien är det tydligt att fiskarna i Bohuslän är redo att axla ett större ansvar för att förvalta sin resurs på ett vis som ytterligare kan stärka kustsamhällena och bidra till en ökad sysselsättningsgrad på landsbygden.