fiskekkommunerna.png

Yrkesfiske och havsbaserad vindkraft kan samsas. Men bara om alla får vara med i processen från början

I detta nu väntar fem vindkraftsproducenter på klartecken att anlägga havsbaserade vindkraftparker i olika områden i Skagerrak. Sammanlagt skulle de producera upp till 16 GW, men motståndet mot havsbaserade vindkraftsparker har hittills varit stort.

HaV och Energimyndigheten har tillsammans nu fått regeringsuppdrag att undersöka möjligheterna till samexistens, om det går att anlägga och driva havsbaserade vindkraftparker utan att yrkesfiske, vattenbruk och naturvårdsintressen tar skada.

Ordförande för Fiskekommunerna Lars Tysklind tvekar inte på frågan vad som är viktigast när den känsliga frågan ska utredas.

– Alla måste vara med från början och yrkesfisket får inte påverkas negativt, säger han.

– Yrkesfiskare och sjömatsproducenter har en unik kompetens och måste involveras. Det är bara om utvecklingen sker i samråd mellan parterna som man kan ta vara på och utveckla de möjligheter som faktiskt finns.

Branschens kunskap välkomnas

I myndigheternas utredning är det många stenar som ska vändas på; utöver det fysiska samspelet ska även juridisk havsförvaltning, samhällsekonomiska aspekter och sjösäkerhet gås igenom.

Och man efterlyser kloka tankar och åsikter från alla parter i målet: Yrkesfiske-, vattenbruks- naturvård- och vindkraftbranscherna har bjudits in att lämna skriftligt betänkande före den sista oktober i höst.

– Yrkeskunskapen är ovärderlig. Vi välkomnar alla inspel i frågan som hjälper oss att få klarhet i samexistensproblematiken, säger Gonçalo Carneiro, utredare på Havs- och vattenmyndighetens havsplaneringsenhet.

Intresset från yrkesbranschen är stort. Det var ett trettiotal representanter som samlades både fysiskt och digitalt den 6 maj på Havs och vattenmyndighetens samrådsmöte, där många tankar och åsikter ventilerades.

Blandade känslor

Först ut var Svensk Vindenergi som organiserar vindkraftsproducenter, där Lina Kinning poängterade att en samexistens inte behöver betyda samlokalisering. Hon ville också påminna om värdet av de naturpositiva lösningarna:

– Även om vindkraftverk kan ses som ett intrång i havsområdet, kan samtidigt göra stor nytta och fungera som rev och lekplatser för fisk. Andra positiva effekter som ska beaktas är att vätgasen som produceras för att lagra energin ger syre som biprodukt, och det kan vi syresätta bottnarna med.

I branschen var det mer blandade känslor. Företrädare för det pelagiska fisket talade om förlorade fiskevatten och buller som riskerar skrämma stimfisken. Vattenbruksproducenter lyfte fram möjligheter där bottenfundament kan erbjuda nya möjligheter och teknik för odling, och naturvårdsorganisationerna pekade både på risker för djurliv och chanser till återhämtning för trålade mjukbottenmiljöer.

Från yrkesfiskarhåll lyfte man vikten av att gräva ner vindkraftverkens elkablar, dels för att minska magnetisk störning för djurlivet, dels för att minimera riskerna för trålande båtar.

– Vi är inte motståndare som många tror, men vi vill ha en nykter syn på det hela. Det har ibland funnits en brist på kunskap hur fiske går till. Det hjälper vi gärna till med, sade ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation, SFPO, Peter Ronelöv Olsson.

Debatten viktig

Efter mötet är Olsson försiktigt positiv.

–Vi behöver både matproduktion och elproduktion i Sverige, därför viktigt med bra och ärlig debatt. Jag är lite mer hoppfull när jag går härifrån.

Ett år har myndigheterna på sig att samla in information och åsikter i ärendet, där Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen kommer bidra för att så många aspekter som möjligt ska kunna belysas.

Inlägg från yrkesbranschen ska ha kommit in före den sista oktober och den färdiga sammanställningen lämnas in till regeringen i slutet av februari 2023.