fiskekkommunerna.png

Marina verksamheter

Fiske och vattenbruk med sina kringnäringar är fortfarande en viktig basnäring för Bohusläns kommuner och en viktig del av de marina verksamheter som bedrivs utmed kusten.

Drygt 450 fartyg har licens för yrkesfiske i Bohuslän. Skaldjur dominerar fångsten, cirka 85 procent av fångstvärdet kommer av fiske efter nordhavsräkor och havskräftor. Vattenbruket i Västerhavet är under utveckling. Musselodling dominerar, men nya produkter och odlingsformer växer successivt fram. 

Yrkesfiske

Fisket i Bohuslän bedrivs både storskaligt och småskaligt. Antalet mindre fartyg är fler i länets norra del än i den södra. Fiskevattnen utmed Bohuskusten är viktiga fångstområden. Lokala bestånd av fisk är dock svaga och ett selektivt, hållbart fiske är av största vikt. Det finns två fiskauktioner inom området; Göteborgs fiskauktion och Smögens fiskauktion. 

Fiskbranschen består av en rad organisationer och aktörer, se överblick nedan. Inom området finns etablerade organisationer för förvaltning av fiske- och naturresurser; Samförvaltningen Norra Bohuslän (Koster-Väderöområdet) samt 8fjordar (Orust-Tjörn). Vid Fiskarföreningen Nordens verkstad på Smögen utvecklas och prövas nya selektiva fiskeredskap. Det finns också flera marina kunskapscentra utmed Bohuskusten. 

Vattenbruk

Vattenbruket utmed Bohuskusten är ännu blygsamt och består i huvudsak av musselodling. Men även odling av ostron och hjärtmussla förekommer. Flera ostron- och musselföretag är under etablering och försök görs med att odla alger. 

Näringen omsätter i dagsläget cirka 40 mkr och sysselsätter cirka 80 personer, varav många på deltid (2013). Produktionen av musslor ligger på cirka 2 000 ton. Den största aktören är Scanfjord Mollösund AB. Odling av alger pågår på försök i norra Bohuslän. 

Är man intresserad av att själv bedriva vattenbruk kan vi rekommendera den webbaserade distansutbildning som Tillväxt Norra Bohuslän just nu erbjuder. Läs själv på distans i din egen takt: http://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/

Turismfiske

1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar. Fritidsfisket är viktigt för rekreation och folkhälsa. Det bidrar även till en nära kontakt med naturen och lockar dessutom turister till den svenska landsbygden. Det ger grogrund för företagande och bidrar till sysselsättning. 

Läs mer om Turism och fritidsfiske på jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/fritidsfiskeochfisketurism.4.e01569712f24e2ca0980009390.html