Yttranden & remissvar

Fiskekommunerna yttrar sig regelbundet över förslag från myndigheter som berör fiske och vattenbruk. Här hittar du våra senaste yttranden.

2021

Remiss gällande förslag om marina skyddade områden i Västerhavet
Diarienummer HaV: 2298-2020

2020

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026
 – friska ekosystem och hållbart nyttjande

Remiss – Regional Utvecklings Strategi 2021-2030
diarienummer RS 2018–0544 

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk – friska ekosystem och hållbara näringar 

Mål och fördelning av demersala fiskemöjligheter 

Information om Havs- och vattenmyndighetens arbete med att föreslå åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk 

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner 

Fiskekommunernas främsta utmaningar vid intressentdialog 2, 4 februari 2020, Hållbart fiske och vattenbruk 

2019

Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket 

Yttrande om Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. 

Yttrande om Översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap. 5§ 

Uttalande ang regeringens planer på övervakningskameror på fiskebåtar 

Yttrande om förslag till havsplaner 

Synpunkter på Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen 

Svar på Samråd inför remiss om det pelagiska systemet år 2020 

Synpunkter på Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. 

2018

Synpunkter på utkast till strategi för vidareutveckling av en ekosystembaserad fiskförvaltning 

Yttrande gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna 

Yttrande gällande förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Inspel gällande arbetet med framtagande av strategi för Ekosystembaserad fiskförvaltningInspel gällande arbetet med framtagande av strategi för Ekosystembaserad fiskförvaltning

Yttrande remiss 2018 – Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands län Yttrande remiss 2018 – Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands län 

Yttrande gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden

Yttrande gällande ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar vid landning av blåfenad tonfisk

Yttrande gällande remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

Yttrande gällande föreskrifter som gäller befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

2017

Yttrande gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckors-period för makrill på kustkvoten

Yttrande gällande anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Uttalande från Fiskekommunerna angående ett stärkande av den internationella samverkan för minskad marin nedskräpning

Remissvar angående ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning”

Remissvar gällande nya fiskeregler för hummer

2016

Remisssvar till Hav angående justeringar i reglerna kring makrillfiske.

Yttrande makrillfiske

Yttrande om Havs- och Vattenmyndighetens förslag till fördelning av fiskerättigheter

Yttrande fiskemöjligheter

Yttrande avseende förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Yttrande angående spårbarhet

Skrivelse angående tolkning av EU-direktiv och begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Skrivelse ang skatt på dieselbränsle

2015

Skrivelse angående tolkning av EU-direktiv och begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi. Yttrande över Havs- och Vattenmyndightens förslag till ”Åtgärdsprogram för God Havsmiljö”, fokus på föreslagna åtgärder som rör fiske.

Yttrande God Havsmiljö 2020 (april)

2014

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd där Fiskekommunerna trycker på behovet av att anpassa strandskyddsreglerna.

Yttrande strandskydd (april)